rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Opinie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Gmina Miasto Marki otrzymała opinie właściwych organów w sprawie odstapienia od przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025".

W dniu 2 grudnia 2016 roku wpłyneło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w którym wskazano, że "Przedmiotowy projekt nie jest dokumentem, dla którego, zgodnie z art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 3 pażdziernika 208 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.), wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż  z analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ww. ustawy wynika, iż:
- realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko,
- realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszar Natura 200,
- przedmiotowwy dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko."

W dniu 5 grudnia 2016 roku otrzymaliśmy pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, w którym wskazano że "... lokalny program rewitalizacji nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko a zatem nie wymaga procedury, o której mowa w dziale IV pt. Stratategiczna ocena oddziaływania na środowisko ustawy z dnia 3 pażdziernika 208 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z poźn. zm.)".

 Skany powyżej wymienionych dokumentów.

http://www.rewitalizacja.marki.pl/pliki/pismo_rdosww.pdf

http://www.rewitalizacja.marki.pl/pliki/pismo_pwisww.pdf

Wtorek, 6 grudnia 2016

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa