rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Rada Miasta Marki przyjęła do realizacji Program Rewitalizacji

Rada Miasta Marki w dniu 29 marca 2017 roku podjęła Uchwałę nr XLII/345/2017 w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2023. Uchwała i Lokalny Program Rewitalizacji są dostępne pod adresem: http://bip.marki.pl/pl/bip/uchwaly/2017

Gmina Miasto Marki w dniu 30 grudnia 2016 roku złożyła wniosek o wpisanie LPRGMM do wykazów programów rewitalizacji prowadzonego przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (UMWM). Pismo z uwagami do LPRGMM wpłynęło do Urzędu Miasta Marki w dniu 30 stycznia 2017 roku. Niezwłocznie zostało przekazane Wykonawcy, który wypracował propozycję zakresu zmian w programie, która została przedyskutowana w dniu 9 lutego 2017 roku na forum publicznym podczas I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji. Wykonawca wprowadził zmiany i przesłał pierwszą wersję dokumentu do konsultacji w dniu 20 lutego 2017 r. Jedną z istotnych zmian było skrócenie o dwa lata okresu realizacji programu. Konsekwencją czego jest zmiana nazwy dokumentu na „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2023”. W ramach tej zmiany zmianie uległy też harmonogramy zadań zgłoszonych do LPRGMM. Dookreślono także wizje dla poszczególnych obszarów objętych rewitalizacją oraz wprowadzono zmiany redakcyjne w treści dokumentu wynikające z uwag UMWM. Następnie udzielone zostały Wykonawcy wskazówki,
co do zakresu dalszych prac na wprowadzeniem uwag UMWM do treści dokumentu. Poprawiony Program Rewitalizacji omówiony został w dniu 23 marca 2017 roku na forum Komitetu Rewitalizacji. Następnie po przedstawieniu odpowiednim komisjom Rady Miasta, został uchwalony w dniu 29 marca 2017 roku na sesji Rady Miasta.

LPRGMM w dniu 7 kwietnia 2017 roku został skierowany do kolejnej oceny przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji jest niezbędne do pozyskania funduszy zewnętrznych w celu poprawy obszarów zdegradowanych o charakterze gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym.

Środa, 5 kwietnia 2017

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa