rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

#Markiwłączsię w konsultacje

Zapraszamy do udziału w internetowej ankiecie dotyczącej rewitalizacji.

W naszym mieście wskazaliśmy pięć podobszarów rewitalizacji (ich opis niżej). Zapraszamy osoby, które mieszkają, pracują lub prowadzą działalność na tych terenach, do wypełnienia anonimowej ankiety internetowej. Dzięki temu narzędziu możecie Państwo wskazać, co jest najważniejsze dla danego podobszaru i co należałoby w nim zmieniać. Wypełnienie ankiety zajmie 10-15 minut. Nasze badanie będzie realizowane do 16 grudnia 2019 roku. Serdecznie zapraszamy – zgodnie z naszym hasłem #MarkiWłączsię

LINK DO ANKIETY

Podobszary rewitalizacji:

1.  KOMPLEKS URBANISTYCZY OSIEDLA ROBOTNICZEGO BRACI BRIGGSÓW    

Obszar położony jest przy al. Marszałka J. Piłsudskiego, która dzieli go na dwie części: zachodnią (05-08) oraz wschodnią (05-03). Na obszarze zlokalizowany jest zespół budowlany osiedla robotniczego powstały w latach 1883-95.

2.  URZĄD MIASTA MARKI    

Obszar położony w sąsiedztwie Urzędu Miasta Marki, po zachodniej stronie al. Marszałka J. Piłsudskiego oraz w ciągu ul. Bandurskiego (do nr 18). Północną granicę obszaru wyznacza ul. Rejtana i Skwer Żołnierzy Wyklętych.       

3.  MAŁACHOWSKIEGO          

Obszar położony po zachodniej stronie al. Marszałka J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Słoneczną do granicy obrębu 03-06 z obrębem 03-03.              

4.  WSPÓLNA              

Obszar położony po zachodniej stronie al. Marszałka J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Słoneczną do granicy obrębu 03-06 z obrębem 03-03.              

5.  GRUNWALDZKA 

Obszar obejmuje tereny zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej u zbiegu ul. Grunwaldzkiej oraz al. Marszałka J. Piłsudskiego.  

Projekt jest realizowany w ramach projektu „LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH” (nabór nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wtorek, 3 grudnia 2019

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa