rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

O rewitalizacji w CAF3

W sobotę (7 grudnia br.) na terenie naszego miasta zrealizowaliśmy kolejne z serii zaplanowanych działań prowadzących do powstania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Gminy Miasta Marki na lata 2019-2026. W Centrum Aktywności Fabryczna 3 w Markach odbyło się spotkanie konsultacyjne w formie Warsztatów Deliberative Mapping. Głównym celem spotkania było poznanie preferencji mieszkańców i ich propozycji wprowadzania zmian na terenach podobszarów rewitalizacji wskazanych w Uchwale Nr X/98/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Marki. Zaproszeni do dyskusji zostali zarówno mieszkańcy podobszarów rewitalizacji oraz eksperci. Po wysłuchaniu krótkiego wprowadzenia dotyczącego stanu prac nad GPR-em. Zebrani zostali zaproszeni do stołów, przy których rozkładane były mapy poszczególnych podobszarów rewitalizacji oraz udostępnione tokeny symbolizujące różne wzory infrastruktury terenowej (m.in. zieleń publiczną. miejsce parkingowe, przystanek, chodnik, drogę rowerową, plac zabaw, przedszkole, szkołę). Eksperci brali udział w dyskusji z mieszkańcami dotyczącej zakresu ich zdaniem najważniejszych problemów na ich podobszarze rewitalizacji oraz dokonywali wspólnie próby ich lokalizacji na mapie. Wyniki prac widać np. na dołączonych zdjęciach.

Spotkanie konsultacyjne było zrealizowane w ramach projektu „LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH” (nabór nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wtorek, 10 grudnia 2019

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa