rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Konsutacje społeczne - zasady powoływania Komitetu Rewitalizacyjnego

Miasto Marki przystąpiło do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025”. To wieloletni plan przedsięwzięć, które będą realizowane w wybranej części Miasta.

W związku z powyższym zachęcamy do aktywnego włączenia się w proces rewitalizacji po przez uczestnictwo w zakresie przygotowania wytycznych dotyczących zasad powoływania komitetu rewitalizacyjnego.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy oraz pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Burmistrza Miasta.

Projekty w/w uchwał dostępne będą na stronie www.marki.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.marki.pl, na stronie www.rewitalizacja.marki.pl oraz w Wydziale Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Marki w dniach od 17 sierpnia 2016r. do 13 września 2016r.

W ramach konsultacji przewidziano następujące formy:

  • zbieranie uwag w formie papierowej (dostarczenie na adres: Wydział Planowania i Rozwoju, Urząd Miasta Marki, ul. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, z dopiskiem: komitet rewitalizacyjny;
  • zbieranie uwag w formie elektronicznej (na adres: michal.babicki@marki.pl);
  • przeprowadzenie spotkania dla mieszkańców (termin spotkania: 24 sierpnia 2016r. godz. 17:30, Sala Obrad - Urząd Miasta Marki, . Piłsudskiego 95, 05-270 Marki);
  • zbieranie uwag ustnych (podczas spotkania oraz w Wydziale Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Marki  p.18, ul. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki).

Zapraszamy przedstawicieli Rady Miasta, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli środowiska naukowego Marek, a także wszystkich zainteresowanych, w tym szczególności mieszkańców naszego miasta do udziału w konsultacjach.

Obwieszczenie Burmistrza

Projekt uchwały - regulamin - Komitet rewitalizacji Marki

Wtorek, 9 sierpnia 2016

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa